Đại diện tại Nhật Bản

Đại diện Công ty TNHH dệt may xuất khẩu CƯỜNG MẠNH:

Ông: Tạ Duy Cường

Mobile: +81 8043 319 433

Mail: taduycuong1995@gmail.com